Töötamisel kukkumisohuga kohtades peaks esimese variandina vigastuste vältimiseks kasutama ühiskaitsevahendeid, näiteks kaitsepiiret, kukkumiskaitsevõret või ohutusvõrku. Ühiskaitsevahendid takistavad kasutajal juurdepääsu kukkumisohuga kohani ega kohusta kasutajat kandma täiendavat varustust. Samuti ei nõua ühiskaitsevahendite kasutamine eraldi väljaõpet ega koolitust. Ühiskaitsevahendite kohta leiad täpsema info siit ja ohutusvõrkudekohta siit.

Olukorras, kus mingil põhjusel on ühiskaitsevahendite kasutamine välistatud, tuleb kukkumisohuga kohtades töötamisel ohutuse tagamiseks kasutada individuaalseid kukkumiskaitsevahendeid. Olenevalt töötamise kohast ja töö iseloomust tuleb valida sobiv kukkumiskaitse komplekt, et tagada optimaalne turvalisus ja ära hoida välditavad vigastused.

Kukkumiskaitse komplekti valikul tuleb esimesena välja selgitada, kas komplekt on kasutamiseks kukkumist takistava või kukkumist pidurdava süsteemina. Võimaluse korral tuleks eelistada esimest varianti, mis kaitseb kasutajat vabalangemise eest. Kukkumist pidurdava süsteemi eesmärk on kaitsta kasutajat vabalangemise tagajärjel tekkivate vigastuste eest.

Mõlema süsteemi puhul on oluline, et kasutaja on saanud vajaliku väljaõppe ja koolituse seadmete kasutamiseks. Vastasel juhul võivad seadmete valesti kasutamisest põhjustatud vigastused olla suuremad kui need oleksid olnud ilma seadmeid kasutamata, näiteks vale ankrupunkti valik, rakmete ebakorrektne pingutamine või tööks mittesobiva turvaliini kasutamine.

3
4

Kukkumist takistav süsteem

Kukkumist takistava süsteemi eesmärk on takistada ligipääsu aladele, kus esineb kukkumisoht ja seda ei saa kasutada kukkumise pidurdamisel.

Süsteemi kuulub:

Süsteemi osade ühendamiseks peab kasutama standardile EN 362 vastavaid ühendusseadmeid.

Kukkumist pidurdav süsteem

Kukkumist pidurdava süsteemi eesmärk on piirata vabalangemise pikkust ja hoida ära kokkupõrked takistustega.

Süsteemi kuulub:

Süsteemi osade ühendamiseks peab kasutama standardile EN 362 vastavaid ühendusseadmeid.