Andmekaitsetingimused

Käesolevad andmekaitsetingimused kirjeldavad, kuidas töödeldakse Kukkumiskaitse OÜ, registrikood 12187707, aadress Tartu maakond, Kambja vald, Külitse alevik, Kiigemäe tee 3, 61702 (edaspidi “Kukkumiskaitse”) veebilehe www.kukkumiskaitse.ee (edasipidi “Veebileht”) kasutajate ja Kukkumiskaitse klientide isikuandmeid. Isikuandmed on andmed, mida Kukkumiskaitse kogub teenuse osutamiseks, isiku tuvastamiseks, isikuga ühenduse võtmiseks teenuse osutamiseks, küsimuste lahendamiseks või reklaamsisu saatmiseks. Kukkumiskaitse ei töötle Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2016/679 defineeritud delikaatseid isikuandmeid.

Isikuandmete vastutav töötleja on Kukkumiskaitse. Kukkumiskaitse kohustub kaitsma klientide ja kasutajate isikuandmeid ning nende privaatsust. Kukkumiskaitse tegevus internetis on kooskõlas kõigi asjakohaste tegevuste ja vastavate Euroopa Liidu õigusaktide ja Eesti Vabariigi seadustega, sh Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2016/679. Kukkumiskaitse rakendab kõiki ettevaatusabinõusid (sh administratiivsed, tehnilised ja füüsilised meetmed) kogutud isikuandmete kaitsmiseks. Juurdepääs andmete muutmiseks ja töötlemiseks on ainult selleks volitatud isikutel.

Kõiki Kukkumiskaitse veebilehtede külastamise käigus teatavaks saanud isikuandmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset infot. Andmekaitsetingimustes ei käsitleta seda, kuidas teised isikud töötlevad isikuandmeid, samuti ei hõlma need isikuandmete töötlemist võõrastel veebilehtedel, millele viidatakse Veebilehel välislinkidena.

Ettevõtet esindav isik (teenuse tellijana) ei ole füüsiline isik, tegemist on juriidilise isiku volitatud esindajaga, kelle isikuandmete töötlemist ei reguleeri Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrus (EL) 2016/679.

1. Milliseid isikuandmeid kogume?

 • Veebilehtede külastamisel kogutakse külastaja kohta isikustamata tehnilisi andmeid.
 • Tehnilised andmed piirduvad kasutatava arvuti või arvutivõrgu internetiaadressiga (IP-aadress), arvuti veebilehitseja ja operatsioonisüsteemi tarkvaraversiooniga, külastamise aja (kellaaeg, kuupäev, aasta) ja kohaga. IP-aadresse ei seota isikut tuvastava teabega.
 • Andmeid kogutakse veebilehtede külastatuste ja viibimiste kohta, et selle põhjal veebilehtesid ja teenuskeskkondasid parendada ja külastajatele mugavamaks muuta.
 • Ülalpool nimetatud andmete kogumiseks kasutame automatiseeritud tööriista Google Analytics. Kui te ei soovi enda kohta neid andmeid edastada, saate igal ajal keelata oma andmete kogumise Google Analyticsi poolt, nagu on kirjeldatud siin.
 • Füüsiliste isikute osas on kogutavateks andmeteks vajadusel unikaalsuse tuvastamiseks isikukood, kommunikatsiooniks nimi, e-posti aadress, mobiiltelefon, asukoha linn ja riik.
 • Juriidiliste isikute andmete töötlemiseks kogume registrinumbrit, VAT numbrit, nime, riiki, aadressi, e-postiaadresse kontakteerumiseks ja arve saatmiseks, ettevõtet esindavate kontaktisikute nimesid ja nende e-posti aadresse ning kontakttelefone.
 • E-mailidele saadetavate turunduslike sõnumite puhul võime koguda teie suhtluse kohta infot, näiteks kas te avasite e-kirja, millistele linkidele te vajutate, milliseid seadmeid te selle jaoks kasutate ning milliseid on nende tehnilised omadused. See info salvestub iga kontakti ajalukku.
 • Kukkumiskaitse kontaktibaasis olles võime töödelda teie nime ja e-posti aadressi või mobiiltelefoninumbrit turunduslikul eesmärgil ka sotsiaalmeedias- ja internetirutunduses (Facebook, Instagram, Google). Nendel eesmärkidel töötleme teie isikuandmeid 5 aastat alates teie kontakti kontaktibaasi lisamisest. Kukkumiskaitsel on õigustatud huvi (GDPR Art 6(1)(f)) saata oma kontaktidele turunduskommunikatsiooni säilitamaks nendega ärialast suhet.

Teenuse raames Kukkumiskaitse keskkonda üleslaetud Kukkumiskaitse klientide poolt töödeldavad isikuandmed on kaitstud konfidentsiaalsusnõudega, mis rakendub teenuslepingu allakirjutamisel kliendi poolt. Kukkumiskaitse teenuseid saab kasutada üksnes peale lepinguga nõustumist. Lepinguga nõustumist kontrollitakse tarkvaraliselt, selle puudumisel palutakse sellega nõustuda.

Käesolevas alajaotuses loetletud isikuandmete töötlemise eesmärkide puhul pääsevad andmetele ligi Kukkumiskaitse töötajad, kes kasutavad kõiki turvameetmeid oma töös, mis puudutavad teie andmete töötlemist.

Nõusolek seotud- ja teenuse jaoks vajalike isikuandmete kogumisele antakse teenuse tellimisel tellija isiku poolt teenuse tellimise hetkel. Teenuse tellimisega loetakse nõusolek antuks vastava ajatempliga.

2. Mis eesmärgil isikuandmeid kogume?

Kogume ja kasutame isikuandmeid kliendi päringutele vastamiseks, ostu-müügilepingute täitmiseks, klientidega suhtlemiseks, Veebilehe haldamiseks ja teenuse pakkumiseks, kasutustingimuste tagamiseks ja täitmiseks, teenuste arendamiseks ning reklaamsisu saatmiseks.

3. Ligipääs isikuandmetele

Kukkumiskaitse töötajatel on ligipääs isikuandmetele kui see on vajalik nende töökohustuste täitmiseks. Kukkumiskaitse võib edastada klientide isikuandmeid isiku nõusolekuta kolmandatele osapooltele kui see on vältimatult vajalik lepingu täitmiseks ning teenuste pakkumiseks või selleks on seadusest tulenev kohustus.

Kukkumiskaitse teenuse raames klientide poolt töödeldavaid isikuandmeid käsitletakse konfidentsiaalsetena ja õigus neid andmeid töödelda, väljaanda või edastada kuulub üksnes andmete omaniku (kliendi) vastutusalasse.

4. Isikuandmete säilitamine

Isikustamata tehnilisi veebilehtede ja teenuskeskkondade kogutud andmeid säilitatakse tähtajatult.

Isikustatud päringute ja/või tehingutega seotud isikuandmeid säilitatakse kuni 7 aastat viimasest interaktsioonist teenusepakkujaga tulenevalt raamatupidamisseaduses olevast kohustusest tehinguid tõendada. Interaktsiooniks loetakse mh otseturundusele reageerimist vaatamise või lingile klikkimise kaudu.

5. Millised õigused on isikul kogutud andmetele?

Õigus oma andmetega tutvuda, parandada, lõpetada töötlemine. Vaikimisi isikuandmeid ei avaldata, va juhul, kui selleks on saadud vastav kinnitus (koolitustel / seminaridel / konverentsidel osalemine).

Kui isikuandmed ei ole muudetavad, kättesaadavad, avalikustatud veebilehel või teenuskeskkondades, tuleks meile esitada isikut tuvastada võimaldaval moel taotlus andmete saamiseks või parandamiseks. Võimalusel väljastatakse või parandatakse andmed 7 tööpäeva jooksul.

Kui soovitakse loobuda otseturunduslikest pakkumistest kõikide või mõne teema osas, saab seda teha koheselt iga saadetud turundusliku kirja jaluses asuva lingi kaudu. Muudatus jõustub koheselt.

Kui isikuandmete töötlemiseks, avalikustamiseks või andmetele juurdepääsu võimaldamiseks ei ole (enam) seaduslikku alust, saab nõuda andmete kasutamise lõpetamist või kustutamist, andmete avalikustamise või andmetele juurdepääsu võimaldamise lõpetamist. Selleks tuleks esitada isikut tuvastada võimaldaval moel taotlus.

Taotlust ei rahuldata, kui:

 • see võib kahjustada teise isiku õigusi ja vabadusi,
 • see võib takistada teenuse osutamist või teenuse mitteosutamist,
 • see võib takistada õiguskaitse organite tööd,
 • see ei ole tehniliselt vajalik ega/või võimalik.
 • taotleja isik ei ole andmetega õiguslikult seotud.
 • taotleja isikut ei ole võimalk identifitseerida.

Näiteks:

– Ei saa kustutada e-posti aadressi, kui sellele ei soovita enam saada otseturunduslikke pakkumisi. Selleks et nõuet täita, peab olema alles e-posti aadress, millega võrrelda – et ei saadetaks kirja.

– Ei saa kustutada CRMist kõiki andmeid, kui ei soovita rohkemat kontakti võtmist.  Selleks et nõuet täita, peab olema alles piisavalt andmeid, millega võrrelda – et ei võetaks kontakti.

6. Muud tingimused

Isikuandmete töötlemisega seotud küsimuse, taotluse või kaebuse korral palume saata kiri meiliaadressile abi@kukkumiskaitse.ee. Klientidel on ka õigus kaebusega pöörduda Andmekaitse Inspektsiooni poole.

Kukkumiskaitsel on igal ajal õigus muuta oma andmekaitsetingimusi ja sellest teavitatakse Veebilehel.

Viimati muudetud 31.03.2022

Shopping Cart
Scroll to Top