1. Õppekavade kvaliteedi tagamise alused
  • Täienduskoolituse õppekavad koostatakse vastavalt Täienduskoolituse standardis esitatud nõuetele.
  • Õppekavade koostamisel lähtutakse Eesti ettevõtete ja nende töötajate täiendõppe vajadustest ning õppekavasid muudetakse jooksvalt lähtudes täiendõppe vajadustest ja muutustest seadustes ja tööelus.
  • Õppekavade koostamisel lähtutakse ka toimunud koolituste tagasisidest.
  • Õppetöös lähtutakse koolitusgrupi tasemest ja vajadustest.
2. Koolitajate kvaliteedi tagamise alused
  • Koolituste läbiviimiseks kasutatakse oma valdkonnas tunnustatud koolitajaid, kellel on nii teoreetiline kui ka praktiline erialane kompetentsus.
  • Koolitajad tegelevad regulaarselt erialase ning koolitusalase enesetäiendamisega.
  • Täiendkoolitust läbiviivatel koolitajatel on täiskasvanute koolitamise kogemus.
  • Kursusespetsiifilised koolitajate kvalifikatsiooninõuded on sätestatud õppekavades.
3. Õppekeskkonna kvaliteedi tagamise alused
  • Kukkumiskaitse koolitused toimuvad enamasti ettevõttesiseste koolitustena tellija ruumides. Õppekeskkonnale kehtestatud nõuded on toodud õppekavas.
  • Praktilise töö jaoks kasutatavad õppevahendid on tagatud Kukkumiskaitse poolt ja õppevahendite korrasolekut kontrollitakse vastavalt vajadusele, kuid vähemalt kord aastas.
  • Kukkumiskaitse koolitusgruppide suurused on erinevad ja määratakse vastavalt tellijale.
4. Kliendisuhtlus
  • Klienditeeninduse keel on eesti keel, vastavalt vajadusele ka vene ja inglise keel.
  • Kukkumiskaitse kontaktandmed on märgitud Kukkumiskaitse kodulehel.
5. Andmekaitsetingimused

Isikuandmete vastutav töötleja on Kukkumiskaitse. Rakendame mõistlikke organisatsioonilisi ning tehnilisi lahendusi, et kaitsta kogutud isikuandmeid nende ebaseadusliku kasutamise eest. Täpsemad andmekaitsetingimused leiab Kukkumiskaitse kodulehel „Andmekaitsetingimuste“ all. Koolitusele registreerumisega kinnitab õppija, et on tutvunud Kukkumiskaitse andmekaitsetingimustega.

6. Täienduskoolituste tagasiside kogumise kord
  • Iga koolituse lõpus kogub koolitaja osalejatelt tagasiside koolituse korralduse ja õppe sisu kohta. Osalejad saavad teha ettepanekuid koolituste paremaks muutmise kohta.
  • Vastavalt tagasisidele viiakse sisse vastavad muudatused ja täiendused, et hoida õppekavade, koolitajate ja õppekorralduse kõrget kvaliteeti.

 

Kinnitatud 05.02.2021