1. Üldsätted
  • Kukkumiskaitse OÜ (edaspidi Kukkumiskaitse) korraldab täiskasvanutele suunatud tööalast täiendkoolitust üle Eesti nii avalike kui sisekoolitustena.
  • Kukkumiskaitse lähtub täienduskoolituse korraldamisel kehtivatest täiskasvanuhariduse valdkonna õigusaktidest ning teistest seonduvatest õigusaktidest ja dokumentidest.
  • Õppetöö toimub aastaringselt. Koolitused toimuvad enamasti asutusesiseste koolitustena vastavalt tellija soovidele ja tellija ruumides. Õppekeskkonnale kehtivad nõuded on toodud õppekavas. Avatud koolituste kuupäevad avaldatakse Kukkumiskaitse kodulehel.
  • Koolituse mahtu arvestatakse akadeemilistes tundides, kus üks akadeemiline tund vastab 45 minutile.
  • Õpingute alusdokument on õppekava, kus on määratletud:
   • õppekava nimetus;
   • õppekavarühm;
   • õpiväljundid;
   • õpingute alustamise tingimused, juhul kui need on eeltingimuseks õpiväljundite saavutamisel;
   • õppe kogumaht, sealhulgas auditoorse, praktilise ja iseseisva töö osakaal;
   • õppe sisu;
   • õppekeskkonna kirjeldus;
   • õppematerjalide loend, juhul kui õppekava läbimiseks on ette nähtud õppematerjalid;
   • lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid;
   • koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus.
  • Õppetöö toimub eesti või vene keeles.
  • Kukkumiskaitse ei vastuta koolitusel osalejate tervisliku seisundi ja võimalike vigastuste eest.
  • Kukkumiskaitsel on õigust koolitust pildi- ja videomaterjalina jäädvustada turundusmaterjalides ja koolitusfirma avalikes kanalites kasutamiseks kui tellijaga ei ole eelnevalt kokku lepitud teisiti.
2. Isikuandmete töötlemine ja andmekaitsetingimused

Kukkumiskaitse kasutab ja töötleb õppijate kohta järgmisi andmeid: nimi, ettevõte, kontakttelefon, e-post, isikukood. Isikukood on vajalik tunnistusele või tõendile märkimiseks. Isikuandmeid töödeldakse vastavalt Isikuandmete kaitse seadusele. Koolitusele registreerumisega kinnitab õppija, et nõustub Kukkumiskaitse andmekaitsetingimustega.

3. Õppekavarühmad

Kukkumiskaitse korraldab koolitusi õppekavarühmas: Teenindus – Hügieen ja töötervishoid – Töötervishoid ja -kaitse – Tööturvalisus.

4. Koolitusele registreerumine ja koolitusgrupi komplekteerimine
  • Koolitusele on vajalik eelnevalt registreerida. Koolitusele saab registreeruda Kukkumiskaitse e-posti teel abi@kukkumiskaitse.ee või telefoni teel +372 56 111 024. Registreerunu või registreerunud grupi vastutav isik saab registreerumise kinnituse e-posti aadressile.
  • Koolitusele registreerumist käsitletakse ühtlasi arve tasumise kinnitusena. Üldjuhul saadab Kukkumiskaitse koolitusarve peale koolituse toimumist.
  • Koolitusel õppimist saavad alustada õppijad, kellel on täidetud õppekavas toodud tingimused ja kes on Kukkumiskaitse poolt õppegruppi arvatud.
  • Õppegrupi suurus sätestatakse hinnapakkumises või Kukkumiskaitse kodulehel.
  • Kukkumiskaitsel on koolitusgrupi mittetäitumisel õigus koolitus ära jätta või koolitust edasi lükata koolitusgrupi täitumiseni. Registreerunuid teavitatakse telefoni või e-posti teel vähemalt kahepäevase etteteatamisega.
  • Õppetööst osavõttu kinnitab osaleja oma allkirjaga koolituse registreerimislehel iga koolituspäeva alguses.
  • Õppijal on õigus saada täiendavat infot Kukkumiskaitse töötajatelt, kelle kontaktid on leitavad Kukkumiskaitse veebilehe alalehel „Kontakt“.
5. Koolituse lõpetamine ja väljaarvamise kord
  • Õppija võetakse koolitusele isikliku või ettevõtte koolitustellimuse alusel.
  • Õppija arvatakse koolitusgrupist välja sooviavalduse põhjal või kui õppija ei saabu kokkulepitud koolituspäeval koolitusele.
  • Kukkumiskaitsel on õigus osaleja arvata õppegrupist välja, kui õppija käitub ebaväärikalt ja/või segab või ohustab teisi õppijaid või koolitajat.
  • Koolituse lõpetamise tingimused on sätestatud koolituse õppekavas. Koolituse lõpus väljastatakse osalejale tõend või tunnistus vastavalt Täiendkoolituse standardile § 3.
6. Õppemaksu kehtestamise ja sellest vabastamise kord
  • Õppemaksu suuruse kehtestab Kukkumiskaitse koolituse avalikustamise hetkel kodulehel. Asutusesiseste koolituste puhul määratakse hind hinnapakkumusega, mis ei ole avalik teistele osapooltele. Koolitusfirma on käibemaksukohustuslane ja hindadele lisandub 20% käibemaks.
  • Koolituse vältel õppemaksu ei tõsteta, sooduspakkumiste korras võib õppemaksu vähendada. Sooduspakkumised sätestatakse vastavalt konkreetsele olukorrale.
  • Koolituse eest tasumine toimub arve alusel vastavalt arve maksetähtajale. Arve saadetakse e-maili teel või e-arvena.
  • Maksetähtaja ületamisel 30 päeva ja/või hoolimata Kukkumiskaitse poolsetest meeldetuletustest, antakse tasumata arve inkassofirmale edasiseks käsitlemiseks.
  • Koolituse hind sisaldab auditoorset ja praktilist koolitust, lisaks elektroonset tõendit või elektroonset ja plastikkaardil tunnistust, kui pakkumuses ei ole märgitud teisiti. Kohvipausid ja lõuna ei sisaldu hinnas, kui ei ole kirjalikult kokku lepitud teisiti.
7. Koolitusest loobumine
  • Kui koolitusele registreerunul või koolituse tellinud ettevõttel ei ole võimalik koolitusest osa võtta, tuleb sellest koolitusfirmat kirjalikult teavitada hiljemalt 5 tööpäeva enne koolituse toimumise aega. Õigeaegsel teatamisel arve tasumine ei rakendu, vähem kui 5 tööpäeva enne koolituse toimumise aega üles öeldud koolituse puhul kuulub tasumisele 50% arvest.
  • Kui tellija ei teavita mitteosalemisest ja ei tule koolitusele kohale, siis kuulub väljastatavast arvest tasumisele 100%.
  • Koolituse katkestamisel õppetasu ei tagastata.
8. Õppija õigused ja kohustused
  • Õppijal on õigus:
   • saada teavet koolituse õppekorralduse ja õppekava kohta;
   • saada Kukkumiskaitse kodulehel kirjeldatud koolitust vastavalt ettenähtud mahus ja hinnapakkumuses toodud kohas ja ajal;
   • nõuda õppemaksu tagastamist Kukkumiskaitse tõttu ära jäänud koolituse eest;
   • lahkuda omal soovil enne õppeperioodi lõppu, kusjuures sel juhul õppemaksu ei tagastata;
   • saada koolituse lõpus osalemist kinnitav tunnistus või tõend vastavalt õppekavas toodud tingimustele.
  • Õppija on kohustatud:
   • hoidma heaperemehelikult tema kasutusse antud õppevahendeid ja koolituskeskuse vara;
   • tasuma õppemaksu arvel kajastatud summas ja õigeaegselt;
   • käituma vastavalt üldtunnustatud kõlblusnormidele;
   • tegutsema hädaolukorras vastavalt eeskirjadele ja Kukkumiskaitse töötajate või koolituse toimumiskoha korraldustele;
   • mitte filmima, fotografeerima ega muul moel kopeerima ega salvestama koolituse õppevahendeid, materjale ega koolituse läbiviimist, kui ei ole eelnevalt koolitajaga kokku lepitud teisiti.
9. Õppematerjalid

Koolitusel jagatavad koolitusmaterjalid on kaitstud autoriõigustega. Nende omandiõigus kuulub koolitajale ja Kukkumiskaitsele. Õppematerjale ja selle osasid ei tohi kasutada, levitada, muuta, reprodutseerida, eksponeerida, müüa, rentida ega avalkult näidata ilma Kukkumiskaitse kirjaliku loata.

10. Tunnistuste, tõendite ja duplikaatide väljastamine
  • Väljastatud tunnistused ja tõendid on üldjuhul digitaalsed, tunnistused väljastatakse ka plastikkaardi kujul. Tunnistused ja tõendid on nummerdatud ja Kukkumiskaitse peab nende üle arvestust.
  • Kukkumiskaitse tunnistused ja tõendid vastavad täiendkoolituse standardile ja sisaldavad järgmisi andmeid:
   • koolitusel osalenud või selle läbinud isiku nimi ja isikukood;
   • täiendkoolitusasutuse nimi ja täienduskoolitusasutuse pidaja registrikood;
   • majandustegevusteate või tegevusloa registreerimisnumber Eesti Hariduse Infosüsteemis;
   • õppekava nimetus;
   • täiendkoolituse toimumise aeg ja täienduskoolituse maht;
   • tõendi või tunnistuse väljaandmise koht ja kuupäev;
   • tõendi või tunnistuse number ja koolitajate nimed;
   • omandatud õpiväljundid ja õpiväljundite saavutatuse hindamise viis;
   • tunnistuse kehtivusaeg, mille lõppedes tuleb osalejal uuendada oma teadmisi täiendkoolitusel.
  • Kui koolitusel osalenu kaotab talle väljastatud tunnistuse/tõendi või see on hävinud, väljastab Kukkumiskaitse duplikaadi:
   • Tõendi ja tunnistuse duplikaadi hind on 10€, lisandub 20% käibemaks.
   • Plastikkaardi duplikaadi hind on 12€, lisandub 20% käibemaks.
11. Õppekavade, koolitajate ja õppekeskkonna kvaliteedi tagamise alused

Õppekavade, koolitajate ja õppekeskkonna kvaliteedi tagamise alused on kirjeldatud Kukkumiskaitse kodulehel „Kvaliteedi tagamise aluste“ all.

12. Kliendisuhtlus
  • Kliendisuhtluse keel on eesti keel, vastavalt vajadusele ka vene ja inglise keel.
  • Kukkumiskaitse kontaktandmed on märgitud Kukkumiskaitse kodulehel.
13. Tulumaksutagastus tasutud koolituskuludelt

Tulumaksutagastust täiskasvanute täienduskoolitusel osalejate ja huvikoolis õppijate koolituskuludelt reguleerib Tulumaksuseadus.

14. Vääramatu jõud

Kui koolituse korraldamine on osaliselt või tervenisti takistatud vääramatu jõu tõttu, puudub Kukkumiskaitse kohustus koolitus korraldada või lõpuni viia, väljastada ära jäänud või osaliselt toimunud koolituse osalejatele materjale, tõendid või tunnistusi ja tagastada osalejatele ära jäänud koolituse eest saadud tasu.

15. Kukkumiskaitse veebilehe kasutustingimused

Käesoleva veebilehe kasutustingimused on toodud Kukkumiskaitse kodulehel „Kasutustingimuste“ all.

16. Vaidluste lahendamise kord

Kukkumiskaitse ja osaleja või koolitaja vahel tekkinud eriarvamused või vaidlused lahendavad pooled eelkõige läbirääkimiste teel. Kui tekkinud erimeelsusi ei õnnestu lahendada läbirääkimistega, lahendatakse vaidlus Tartu maakohtus.

 

Kinnitatud 05.02.2021